Đăng ký

Bạn có thể sử dụng chung email/SDT để đăng ký nhiều tài khoản. Nên dùng email/SĐT thật để sử dụng những tính năng nâng cao và lấy lại mật khẩu

Bạn có thể nhập mã giới thiệu sau, tại mục Tài Khoản sau khi đăng nhập